"Przygody z nauką- kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia"
Wpisał: sekretariat   
08.11.2017.

Załącznik nr 3 do regulaminu

 

UMOWA UCZESTNICTWA nr ……………………………..

 

 

Zawarta w dniu …………………………..….r. w ………………………………… pomiędzy:

Szkołą Podstawową………………………………………………………………………………………………………….,

reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………….. Dyrektora Szkoły

zwaną w dalszej części „Szkołą”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

zwanym w dalszej części „Uczestnikiem”

 

&1. Przedmiot umowy

1.       Przedmiotem umowy jest uczestnictwo ………….……………………………………………………..  
w szkoleniach dla nauczycieli z zakresu doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów przy wykorzystaniu nowoczesnych metod oraz dostarczenia autorskich programów zajęć pozalekcyjnych i gier edukacyjnych dla uczniów w Gminie Krobia.

2.       Tematem szkolenia teoretycznego jest wypracowanie stosowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych o charakterze teoretycznym: Wzorce Myślenia D. Markovej, strategie pamięciowe, rozwój i fazy aktywności mózgu, techniki i metody pracy z emocjami i zasobami uczniów, zasady neurodydaktyki. Szkolenie obejmuje 4 szkolenia po 6 godzin wg zaplanowanego harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.[1]

3.       Tematem szkolenia praktycznego jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów: zasady grywalizacji i gryfikacji, techniki i metody pracy podnoszące logiczne myślenie, wdrażanie rytuału uczenia się opartego na neurodydaktyce, stosowanie mnemotechnik do zapamiętywania wzorów matematycznych i fizycznych, realizacja eksperymentów naukowych przy wykorzystaniu doposażenia pracowni. Szkolenie obejmuje 3 bloki szkoleniowe po 45 godzin wg zaplanowanego harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

4.       Szkolenie objęte jest projektem pn. „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” realizowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5.       W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie ma Regulamin rekrutacji.

 

&2. Obowiązki stron

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy „Szkoła” zobowiązuje się do:

a) przygotowania programu szkolenia,

b) zapewnienia Uczestnikom udziału w zajęciach prowadzonych przez odpowiednio wykwalifikowanych prowadzących, zgodnie z programem szkolenia,

c) dostarczenia autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów: 2 scenariuszy zajęć
i wytycznych dotyczących metodyki (po 1 sztuce na każdy semestr),

d) dostarczenia podręcznika o różnorodnej tematyce na 1 semestr co stanowi 2 podręczniki na 1 rok szkolny,

e)  indywidualnego dostępu do platformy e-larningowej, której celem ma być uzyskanie odpowiedniej motywacji i atrakcyjności treningu domowego dla uczniów i umożliwienie śledzenia postępów uczniów przez swoich nauczycieli,

f) zapewnienia możliwości korzystania z przerwy kawowej podczas szkolenia.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Uczestnik zobowiązuje się do:

a) wykazania się  frekwencją na szkoleniu wynoszącą co najmniej 70%,

b) punktualności,

c) aktywnego uczestnictwa w szkoleniu,

d) przystąpienia do testu początkowego i testu końcowego,

e) wypełniania ankiet ewaluacyjnych (również po zakończeniu projektu) oraz udzielaniem wszelkich informacji niezbędnych w sprawozdawczości,

f) bezwzględnego zobowiązania się, po ukończeniu szkolenia, do wykorzystania w praktyce scenariuszy zajęć i podręczników dla uczniów.

 

&3. Poufność

1. Strony zobowiązują się do zachowywania w ścisłej tajemnicy danych osobowych ujawnianych
w trakcie realizacji szkolenia.

2. Dane osobowe mogą być wykorzystywane jedynie w celu prawidłowej realizacji szkolenia.

3. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron postanowień punktu 1 druga strona uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

&4. Postanowienia końcowe

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Gminy Krobia.

4. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Szkoły a jeden dla Uczestnika.

 

Szkoła                                                                                                                                Uczestnik

……………………………………………                                                                                    ……………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

[1] Niepotrzebne skreślić

 

 

Nazwa projektodawcy:

Gmina Krobia

Tytuł projektu:

„Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia”

Załącznik nr 2 do regulaminu

Dane  uczestnika

Imię

 

Nazwisko

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaznaczyć X w przypadku braku numeru PESEL

Wykształcenie

(należy zaznaczyć X właściwy poziom ISCED)

ISCED 5-8 Wyższe

 

ISCED 4 Policealne

 

ISCED 3 Ponadgimnazjalne (liceum, technikum, szkoła zawodowa)

 

ISCED 2 Gimnazjalne

 

ISCED 1 Podstawowe

 

ISCED 0 Brak

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe uczestnika

Województwo

 

Powiat

 

Gmina

 

Miejscowość

 

Ulica

 

Nr budynku

 

Nr lokalu

 

Kod pocztowy

 

Telefon kontaktowy

 

Adres e-mail

 

 

 

 

 

 

 

Status uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

 

Bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy

 

Osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć zaświadczenie z urzędu pracy.

Tak

 

Nie

 

Bezrobotny niezarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy

 

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, które nie są zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy.

Tak

 

Nie

 

W tym długotrwale bezrobotny

 

Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:

- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy).

- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Tak

 

Nie

 

Bierny zawodowo

 

Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

Tak

 

Nie

 

W tym osoba ucząca się

Tak

 

Nie

 

W tym osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu

Tak

 

Nie

 

Osobą pracująca (niezależnie od rodzaju umowy)

 

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Studenci, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) , powinni być wykazywani jako osoby pracujące.

Tak

 

Nie

 

osoba pracująca w administracji rządowej

 

osoba pracująca w administracji samorządowej

 

inne

 

osoba pracująca w MMŚP

 

osoba pracująca w organizacji pozarządowej

 

osoba prowadząca działalność na własny rachunek

 

osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie

 

Zatrudniony w:

 

Należy podać nazwę przedsiębiorstwa / instytucji, w której uczestnik jest zatrudniony

 

Wykonywany zawód:

 

Nauczyciel kształcenia zawodowego

 

Nauczyciel kształcenia ogólnego

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego

 

Pracownik instytucji rynku pracy

 

Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia

 

Rolnik

 

Kluczowy pracownik instytucji pomocy
i integracji społecznej

 

Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

 

Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej

 

Pracownik poradni psychologiczno-  pedagogicznej

 

Instruktor praktycznej nauki zawodu

 

Inny

 

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu

 

(odmowa udzielenia informacji w przypadku danych wrażliwych nie skutkuje odmową udzielenia wsparcia, jeżeli projekt nie jest kierowany do danej grupy docelowej)

Osoba, należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

 

Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.

Tak

 

Nie

 

Odmowa podania informacji

 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

 

1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)

2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/ karne/ szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)

3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)

4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).

Tak

 

Nie

 

Osoba z niepełnosprawnościami

 

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie  zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Tak

 

Nie

 

Odmowa podania informacji

 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym, bez osób pracujących

 

Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo

bezrobotni albo bierni zawodowo.

Tak

 

Nie

 

w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu

 

(Należy wypełnić tylko w przypadku gdy powyżej zaznaczono odpowiedź: Tak)

 

Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem/rodzicami.

 

Tak

 

Nie

 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

 

Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem.           

Tak

 

Nie

 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

 

Osoby pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomnie lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których powód zagrożenia nie został oznaczony w pozostałych polach formularza, osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0.

(Odmowa podania informacji dotyczy tylko danych wrażliwych tj.: stanu zdrowia)

Tak

 

Nie

 

Odmowa podania informacji

 

                                               

 

 

 

 

Potwierdzam poprawność i aktualność przedstawionych danych

(należy wypełnić w dniu przystąpienia do projektu)

 

 

___________________                                 _____________________________________

 

Data                           

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn.  Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020 - Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister Rozwoju, mający siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

2.       Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie: 

1)      w odniesieniu do zbioru  Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020: 

a)  rozporządzenia 1303/2013;

b) rozporządzenia 1304/2013;

c)  ustawy wdrożeniowej.

2)      w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 

a)     rozporządzenia 1303/2013;

b)    rozporządzenia 1304/2013;

c)     ustawy wdrożeniowej;

d)    rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).

3.       Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu RPWP.08.01.02-30-0340/16, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej Zarządowi Województwa Wielopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (nazwa i adres właściwej Instytucji Zarządzającej), Beneficjentowi realizującemu Projekt  - Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia (nazwa i adres Beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu - (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+.

5.       Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.

6.       Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

7.       W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

8.       W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy[1].

9.       Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

 

                      …..………………………………………                                              ……………………………………………

                            MIEJSCOWOŚĆ I DATA                          CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*  

 [1] Dotyczy wyłącznie Projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których zostały wprowadzone kryteria wyboru dotyczące efektywności zatrudnieniowej lub społeczno-zatrudnieniowej.

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.